Algemene Voorwaarden

 

Dit zijn de algemene voorwaarden van Gezondheidscoach Daphne (Daphne Medema). Het adres van Gezondheidscoach Daphne is Grootschoterweg 100, 6023 AV Budel-Schoot, met het KvK-nummer 81541686. Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen via hallo@gezondheidscoachdaphne.nl of per post: Gezondheidscoach Daphne, Grootschoterweg 100, 6023 AV Budel-Schoot. Gezondheidscoach Daphne heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. U stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden op de opdracht van toepassing zal zijn. Partijen kunnen afwijkende afspraken schriftelijk vastleggen.

 

Artikel 1. Toepasselijkheid 

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle huidige en toekomstige aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en andere op enig rechtsgevolg gerichte handelingen waarbij Gezondheidscoach Daphne en u (tegenpartij) zijn betrokken, alsmede op alle gevolgen daarvan. Gezondheidscoach Daphne zal deze algemene voorwaarden op verzoek kosteloos aan u toezenden. Zij zijn ook beschikbaar op www.gezondheidscoachdaphne.nl.
 • Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig voor zover deze afwijkingen uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen overeen zijn gekomen. Aan een dergelijke uitdrukkelijke en schriftelijke overeengekomen afwijking kan opdrachtgever geen rechten ontlenen voor toekomstige overeenkomsten.
 • Andere algemene voorwaarden, waaronder die van patiënt/cliënt, hoe deze ook worden vermeld of genoemd, zijn niet van toepassing op de rechtsverhouding tussen partijen en worden op voorhand afgewezen.

 

Artikel 2. Begrippen

In deze overeenkomst dient te worden verstaan onder:

a. Zorgaanbieder: Gezondheidscoach Daphne die is aangesloten bij een erkende beroepsorganisatie genaamd CAT Collectief.

b. Overeenkomst: gesloten (behandel)overeenkomst tussen de zorgaanbieder en de patiënt/cliënt.

c. Partijen: Zorgaanbieder Gezondheidscoach Daphne en patiënt/cliënt (ook wel tegenpartij genoemd).

d. Wkkgz: Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg.

 

Artikel 3. Totstandkoming opdracht
Een overeenkomst komt tot stand door een schriftelijke acceptatie van de prijsafspraak door de patiënt/cliënt of een mondelinge bevestiging. Indien hierin wijzigingen worden aangebracht door de patiënt/cliënt, dan komt de overeenkomst pas tot stand nadat de zorgaanbieder schriftelijk met die wijziging heeft ingestemd.

Een overeenkomst kan zowel een losse behandeling als een traject van behandelingen betreffen.

 

Artikel 4. Offertes en aanbiedingen

 • Alle aanbiedingen en offertes van Gezondheidscoach Daphne zijn vrijblijvend en herroepbaar, ook indien daarin een termijn is genoemd waarvoor het aanbod geldt. Bij mondelinge informatieverstrekking wordt een aanbod eerst geacht te zijn gedaan, zodra dit schriftelijk door de zorgaanbieder is bevestigd. Een aanbod in een offerte geldt enkel voor de specifieke onderliggende opdracht (en niet voor eventuele toekomstige orders).
 • Als tegenpartij aan Gezondheidscoach Daphne gegevens verstrekt, mag Gezondheidscoach Daphne ervan uitgaan dat deze kloppen en zal zij de offerte hierop baseren.

 

Artikel 5. Duur overeenkomst en ontbinding

 • Tenzij in de overeenkomst anders is bepaald, wordt deze aangegaan voor de duur van een traject c.q. losse behandeling. Na afloop van de overeengekomen contractperiode kan de overeenkomst in overleg tussen beide partijen (ook stilzwijgend) worden verlengd.
 • Ieder der partijen is, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schade en rente, gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang bij aangetekende brief te ontbinden indien;
  • De wederpartij een of meer van haar verplichtingen niet heeft nagekomen of nalatig is aan haar verplichtingen te voldoen binnen een aan haar bij aangetekende brief voor nakoming gestelde termijn, tenzij de tekortkomingen(en) van dusdanige aard of geringe betekenis is (zijn) dat deze in redelijkheid geen ontbinding rechtvaardigen.
  • Voor de wederpartij faillissement of surseance van betaling wordt aangevraagd of verleend, dan wel maatregelen worden getroffen die duiden op beëindiging of staking van de onderneming. 
 • Enig recht van de patiënt/cliënt op verrekening van zijn eventuele vorderingen op de zorgaanbieder met welke vordering ook van de patiënt/cliënt op de zorgaanbieder is uitdrukkelijk uitgesloten. De zorgaanbieder heeft ten allen tijde het recht en de bevoegdheid om vorderingen die zij heeft op de patiënt/cliënt te verrekenen met eventuele vorderingen die de patiënt/cliënt heeft op de zorgaanbieder.

 

Artikel 6. Annulering

 • Annulering van afspraken voortvloeiend uit een overeenkomst dient uiterlijk 24 uur voor het afgesproken tijdstip te geschieden.
 • Voor annulering van afspraken gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:
  • Bij annulering tot 24 uur voor aanvang is de patiënt/cliënt geen kosten verschuldigd.
  • Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang van een consult is de patiënt/cliënt 100% van het bedrag voor de afspraak verschuldigd.
  • Indien een consult op verzoek van een patiënt/cliënt wordt verschoven naar een latere datum is de patiënt/cliënt bij verschuiving tot 24 uur voor aanvang van de afspraak geen kosten verschuldigd, binnen 24 uur voor aanvang van de afspraak het volledige bedrag verschuldigd.
  • Indien annulering niet of te laat geschiedt, is de zorgaanbieder gerechtigd de betreffende dienst(en) in rekening te brengen onverkort het recht op betaling van alle in deze door hem/haar gemaakte kosten.
  • De zorgaanbieder is in redelijkheid gerechtigd een reeds geplande afspraak te wijzigen.

 

Artikel 7. Prijs

Alle prijzen zijn in Euro’s (€).  Alle prijzen zijn inclusief B.T.W. / omzetbelasting, tenzij uitdrukkelijk is aangegeven dat dit er niet bij inbegrepen is.

Gezondheidscoach Daphne mag de prijs tussentijds verhogen als er onvoorziene en kostprijsverhogende omstandigheden plaatsvinden na de totstandkoming van de opdracht.

De prijs is exclusief eventuele onkosten van Gezondheidscoach Daphne.

 

Artikel 8. Facturering en betaling

 • Betaling van de Gezondheidscoach Daphne trajecten vindt plaats middels een betalingslink of op factuur. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dienst een betalingslink of factuur binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder enig beroep op verrekening, betaald te worden.
 • Facturering vindt plaats op basis van de tussen partijen overeengekomen tarieven en aantallen verrichtingen bij aanvang van de dienstverlening.
 • Indien na datum van de totstandkoming van de overeenkomst een of meer prijsfactoren een verhoging ondergaan is de zorgaanbieder gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.
 • Gezondheidscoach Daphne is gerechtigd ieder jaar de overeengekomen prijs te verhogen.
 • Indien sprake is van een traject kunnen partijen schriftelijk een betaling in termijnen overeenkomen.
 • Bij overschrijding van de betalingstermijn is de patiënt/cliënt, zonder dat ingebrekestelling is vereist, in verzuim. Gezondheidscoach Daphne is gerechtigd haar verplichtingen tot het verrichten van diensten met ingang van de datum waarop de betalingstermijn is verstreken op te schorten. Gezondheidscoach Daphne zal de patiënt/cliënt tijdig op de hoogte stellen van vernoemde opschorting van zijn/haar dienstverlening. De patiënt/cliënt is met ingang van voornoemde datum over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Voort komen alle buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de patiënt/cliënt. Onder incassokosten vallen de kosten van advocaturen, deurwaardes en incassobureaus, vastgesteld overeenkomstig de geldende c.q. gebruikelijke tarieven.

 

Artikel 9. Geheimhouding, dossierbeheer en inzagerecht

 • De zorgaanbieder zal alle informatie betreffende de patiënt/cliënt die zij verkrijgt bij de uitvoering van haar diensten vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden ter hand stellen, behoudens voor zover zorgaanbieder daartoe verplicht is of de zorgaanbieder toestemming heeft verkregen.
 • De zorgaanbieder zal een geheimhoudingsplicht zoals beschreven in lid 1 opleggen aan haar medewerkers en eventuele bij de uitvoering van diensten ingeschakelde derden.
 • De zorgaanbieder zal rapportages over behandelingen/behandeltrajecten op aanvraag van de patiënt/cliënt verstrekken, met inachtneming van de AVG.

 

Artikel 10. Overmacht

Indien Gezondheidscoach Daphne haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een oorzaak die haar niet kan worden toegerekend, waaronder begrepen onder meer (maar niet uitsluitend): stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen de organisatie van Gezondheidscoach Daphne, ziekte van (een van de) personen die met de uitvoering van de overeenkomst is belast, etc., worden de verplichtingen van Gezondheidscoach Daphne opgeschort tot het moment waarop zij in staat is die verplichting alsnog na te komen.

Als Gezondheidscoach Daphne haar verplichtingen deels is nagekomen en als het nagekomen gedeelte zelfstandig waarde heeft, mag Gezondheidscoach Daphne het nagekomen deel factureren.

 

Artikel 11. Uitvoeringstermijn

 • Als Gezondheidscoach een vooruitbetaling is verschuldigd of informatie of materialen ter beschikking moet stellen, gaat de termijn waarbinnen Gezondheidscoach Daphne de werkzaamheden moet afronden (de uitvoeringstermijn) pas in als de betaling, informatie of materialen zijn ontvangen door Gezondheidscoach Daphne.
 • Als voor de uitvoering van de opdracht een termijn is overeengekomen of opgegeven, is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Gezondheidscoach Daphne de patiënt/cliënt eerst schriftelijk in gebreke te stellen.
 • De patiënt/cliënt kan de opdracht niet ontbinden door termijnoverschrijding van Gezondheidscoach Daphne. Dit geldt niet als de uitvoering blijvend onmogelijk is of als Gezondheidscoach Daphne de opdracht ook niet uitvoert binnen een door haar opnieuw schriftelijk medegedeelde termijn.

 

Artikel 12. Uitvoering opdracht

 • Gezondheidscoach Daphne zal de opdracht naar haar beste inzicht en vermogen en volgens de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 • Gezondheidscoach Daphne mag de opdracht in verschillende fasen uitvoeren en de uitgevoerde delen afzonderlijk factureren.
 • De patiënt/cliënt zorgt dat zij tijdig alle informatie of materialen aan Gezondheidscoach Daphne verstrekt, die noodzakelijk zijn voor om de opdracht uit te voeren.
 • Als de patiënt/cliënt de noodzakelijke informatie of materialen niet tijdig verstrekt, mag Gezondheidscoach Daphne de uitvoering van de opdracht opschorten en de extra kosten die voortvloeien uit de vertraging factureren. Gezondheidscoach Daphne is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat Gezondheidscoach Daphne is uitgegaan van door patiënt/cliënt verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

 

Artikel 13. Aansprakelijkheid

 • Bij de uitvoering van de dienstverlening van Gezondheidscoach Daphne is sprake van een inspanningsverplichting.
 • Gezondheidscoach Daphne geeft op geen enkele wijze en (geneeskundige) garantie af noch is zij op enige wijze aansprakelijk voor (medische) complicaties die zich ten tijde dan wel na uitvoering van de dienstverlening bij de patiënt/cliënt voordoen, welke niet te wijten zijn aan een zwaarwegende toerekenbare tekortkoming van Gezondheidscoach Daphne.
 • Gezondheidscoach Daphne is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade.
 • Gezondheidscoach Daphne is niet aansprakelijk voor zover schade voortvloeit uit het feit dat de patiënt/cliënt door de zorgaanbieder mondelinge of schriftelijke adviezen niet naar behoren heeft opgevolgd.
 • De aansprakelijkheid van Gezondheidscoach Daphne voor schade voortvloeiend uit de door hem/haar – eventueel met inschakeling van niet ondergeschikten – verrichte diensten is beperkt tot maximaal de kosten van de behandeling.
 • In alle gevallen is iedere aansprakelijkheid van de zorgaanbieder beperkt tot het bedrag welke in rekening is gebracht aan de patiënt/cliënt, dan wel tot maximaal het bedrag dat door Gezondheidscoach Daphne afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt. 
 • Gezondheidscoach Daphne is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de kwaliteit en samenstelling van de door haar geadviseerde hulpstukken, supplementen, medicijnen, etc.

 

Artikel 14. Klachten

 • De patiënt/cliënt moet eventuele klachten schriftelijk en binnen een maand na constatering (of -bij niet zichtbare gebreken- nadat hij de gebreken had kunnen constateren) melden.
 • Als patiënt/cliënt op tijd een klacht indient, schort dit zijn betalingsverplichting niet op.
 • Als patiënt/cliënt een klacht later meldt, komt hem geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 • Als vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dit op tijd is gemeld, dan zal Gezondheidscoach Daphne de gebrekkige zaak binnen een redelijke termijn na schriftelijke kennisgeving van het gebrek door patiënt/cliënt vervangen, herstellen of vergoeden.
 • Als komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten van Gezondheidscoach Daphne die daardoor zijn ontstaan (zoals onderzoekskosten) geheel voor rekening van patiënt/cliënt.

 

Artikel 15. Eigendom

 • Alles dat Gezondheidscoach Daphne levert, blijft eigendom van Gezondheidscoach Daphne totdat patiënt/cliënt al zijn/haar verplichtingen volledig is nagekomen.
 • De patiënt/cliënt moet alles doen dat hij/zij redelijkerwijs kan doen om de eigendommen van Gezondheidscoach Daphne veilig te stellen.
 • Gezondheidscoach Daphne behoudt alle rechten op door haar gemaakte plannen, documenten, afbeeldingen, tekeningen, programmatuur, creaties en de hierop betrekking hebbende informatie. Dit geldt ook wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of wanneer er later nog verbeteringen zijn aangebracht.
 • De patiënt/cliënt mag de in het vorige lid genoemde zaken niet kopiëren (als dit niet voor intern gebruik is), aan derden tonen of ter beschikking stellen voor een ander doel anders dan waarvoor ze door Gezondheidscoach Daphne verstrekt zijn.
 • Het auteursrecht op de door Gezondheidscoachdaphne.nl uitgegeven materiaal berust bij gezondheidscoachdaphne.nl, tenzij een andere auteursrecht hebbende op het werk zelf is aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Gezondheidscoach Daphne zullen door de patiënt/cliënt geen gegevens uit gedeelten en/of uittreksels of enig materiaal worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook vermenigvuldigd dan wel openbaar gemaakt worden.

 

Artikel 16. Toepasselijk recht en geschillen

 • Op de dienstverlening van Gezondheidscoach Daphne is Nederlands recht van toepassing.
 • In geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met de dienstverlening van Gezondheidscoach Daphne is uitsluitend de rechter bevoegd om van dit geschil kennis te nemen.

 

Artikel 17. Verjaringstermijn
De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren tegen Gezondheidscoach Daphne is één jaar.

 

Artikel 18. Nietigheid

Als een deel van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van de overeenkomst. Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt.

 

Artikel 19. Strijdige clausule

In het geval dat deze algemene voorwaarden en de overeenkomst tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de overeenkomst opgenomen voorwaarden.